Spojená škola internátna, Partizánska 13, Spišské Vlachy

Spojená škola internátna, Partizánska 13, Spišské Vlachy

Partizánska 13
05361 Spišské Vlachy
IČO: 00187917

Informácie o inštitúcii Spojená škola internátna, Partizánska 13, Spišské Vlachy

 

História školy

 

Špeciálna základná škola internátna Spišské Vlachy patrí do siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach. Od 1. 1. 2011 sa zmenil názov školy na  SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA.
Sídli na Partizánskej ulici č. 13 v Spišských Vlachoch a má bohatú históriu. Jej vznik sa datuje k roku 1947, kedy sa začalo s výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym postihnutím v našom meste.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov v triede Špeciálnej materskej školy, od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole. Súčasťou školy je aj školský internát pre žiakov na týždenný pobyt v škole.
Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre reálny život a ich včlenenie sa do spoločnosti je hlavným cieľom  Špeciálnej základnej školy internátnej v Spišských Vlachoch . Tradície našej školy nás zaväzujú  pokračovať v dobrých výsledkoch práce práca s deťmi s mentálnym postihnutím  na ich návrate do spoločnosti je vďaka kvalitným pedagógom úspešná.

Spojená škola internátna


Spojená škola internátna Spišské Vlachy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu s úspechom vzdelávať v bežnej základnej škole.  
Cieľom výchovy a vzdelávania v SŠI Spišské Vlachy je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak,
- aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu,
- aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe rovnému a životnému prostrediu,
- aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou.
Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život.

Do septembra 2006 poskytovala výchovu, vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou s nepretržitou prevádzkou. Ubytované deti prešli pod správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, uvoľnili sa priestory na 4. podlaží, čo nám umožnilo rozšíriť školu o odborné učebne hlavne pre pracovné vyučovania. Celá štvorpodlažná budova  pôvodne plánovaná na zabezpečenie vzdelávania hlavne ubytovaným deťom, sa nachádza v tichom prostredí s dostatočnou zeleňou. Triedy sa nachádzajú na 2. a 3. podlaží, na 4. podlaží sú zriadené odborné učebne pre pracovné vyučovanie oddelene pre chlapcov a dievčatá  a trieda Praktickej školy s vlastnou cvičnou kuchynkou a práčovňou.

Na 5. podlaží sú spálne detí – internát pre žiakov na týždenný pobyt s kapacitou 30 detí. Areál školy je veľký, priestranný a vytvára možnosť a priestor pre kvalitné výchovno-vzdelávacie aktivity. V posledných rokoch má škola  v priemere 12 tried.

Škola zabezpečuje vzdelanie pre  žiakov so zdravotným postihnutím: s mentálnym postihnutím v rozmedzí od ľahkého stupňa variant A, stredného stupňa variant B i ťažkého stupňa variant C.
Poskytuje vzdelávanie aj žiakom s viacnásobným postihnutím – telesný postih, sluchový postih , zrakový postih v kombinácii s mentálnym postihnutím. Taktiež máme dvoch žiakov s autizmom. Pridružené poruchy učenia a správania vyžadujú individuálne vzdelávania našich žiakov.

 

Špeciálna materská škola


Pri SŠI Spišské Vlachy je zriadená aj trieda Špeciálnej materskej školy, ktorej poslaním je dopĺňať rodinnú výchovu o individuálne orientovanú výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameranú na ich sociálno - emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Činnosť v špeciálnej materskej škole je zameraná na:

* vytváranie priaznivej sociálno - emocionálnej atmosféry pre osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku,
* uplatňovanie výchovných zložiek, v rámci ktorých je venovaná zvýšená pozornosť jazykovej výchove a rozvoju komunikačných schopností detí, ako významného predpokladu pre ich úspešné zaškolenie v
1. ročníku školy,
* uplatňovanie organizačných foriem venovaných upevňovaniu zdravia detí a optimálneho rozvoja ich pohybových schopností a motoriky.

 

Praktická škola


Praktická škola je jedna z nových alternatívnych možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie  žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným  postihnutím do spoločnosti. Je určená pre chlapcov a dievčatá, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, menej  zručných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov variantu B a C. Praktická škola môže vzdelávať aj iné  fyzické osoby s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali  výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Po ukončení štúdia žiaci dosiahnu nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C. Výučba je trojročná, v každom ročníku  dostávajú žiaci vysvedčenie. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a  praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať  zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Naša škola je plnohodnotne vybavená remeselnými dielňami s  tkáčskymi stavmi, hrnčiarskym kruhom, pecou, cvičnou kuchynkou, kde sa budú žiaci postupne profilovať v  predmetoch:
1. Príprava jedál a varenie
2. Tkanie na tkáčskom stave
3. Práca s hlinou

 

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú  žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v odboroch vyššie  uvedených profilujúcich predmetoch.
Obsah vzdelávania tvoria všeobecno - vzdelávacie predmety a odborno - praktické predmety, ktoré sú povinné.  Súčasťou vzdelávania sú tiež povinne voliteľné predmety, ktoré si žiak vyberá na základe profilácie, ktorú chce  dosiahnuť. Na našej škole sú to :

1. Príprava jedál a varenie
Súčasťou výučby je aj estetické prestieranie a správne stolovanie. Ďalej nákup potravín, príprava a varenie
jednoduchých jedál, aj podľa receptu, upratovanie kuchynky.

2. Tkanie na tkáčskom stave
Učivo poskytuje žiakom základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel - tkáčstva.
Nadobudnuté zručnosti žiaci využijú v domácnosti, pre potreby vlastnej rodiny, prípadne pre prácu
v chránenej dielni.

3. Práca s hlinou
Žiaci získajú poznatky o vlastnostiach hliny, jej spracovaní a využití. Naučia sa modelovaním
vytvárať jednoduché predmety. Oboznámia sa s prácou na hrnčiarskom kruhu, vypaľovaním hliny
a glazúrovaním.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Koperdáková - 053 / 4495 159

Zástupkyňa riaditeľky školy:
Mgr. Jana Bekešová - 053 / 4495 255

szsispisskevlachy@stonline.sk


Kde nás nájdete?

Zobrazit